10th Kyu

9th Kyu

8th Kyu

Kata

Taikyoku Sono Ichi

Stances

Yoi Dachi

Fudo Dachi

Zenkutsu Dachi

Kicks

Kin Geri

Hiza Geri

Red Belt

Punches

Seiken-Morote-Tsuki

Seiken-Oi-Tsuki

(Jodan, Chudan,Gedan)

Blocks

Seiken-Jodan-Uke

Seiken-Gedan- Barai


Kata

Taikyoku Sono Ni

Stances

Sanchin Dachi

Kokutsu Dachi

Musubi Dachi

Kicks

Chudan Mae Geri

Red Belt w/

Blue Stripe

Punches

Seiken-Ago-Uchi

Seiken-Gyaku-Tsuki

(Jodan, Chudan,Gedan)

Blocks

Seiken-Chudan-Uchi-Uke

Seiken-Chudan-Soto-UkeKata

Taikyoku Sono San

Stances

Kiba Dachi

Kicks

Jodan Mae Geri

(chusoku)

Blue Belt

Punches

Tate Tsuki

Shita Tsuki

Jun Tsuki

Blocks

Seiken-Morote-Chudan-Uchi-Uke

Seiken-Chudan-Uchi-Uke-Gedan-Barai

7th Kyu

6th Kyu

5th Kyu


Kata

Pinan Sono Ichi

Stances

Nekoashi  Dachi

Kicks

Soto-Mawashi-Geri

Uchi-Mawashi-Geri

Yoko-Keage-Geri

Blue Belt w/ Yellow Stripe

Punches

Tettsui-Oroshi-Ganmen-Uchi

Tettsui-Komekami

Tettsui-Hizo-Uchi

Tettsui-Yoko-Uchi

Blocks

Seiken-Mawashi-Gedan-Barai

Shuto-Mawashi-Uke


Kata

Pinan Sono Ni

Stances

Tsuruashi  Dachi

Kicks

Gedan-Mawashi-Geri

Kensetsu Geri

Chudan-Yoko-Geri

Yellow Belt

Punches

Uraken-Ganmen-Uchi

Uraken-Hizo-Uchi

Uraken-Mawashi-Uchi

Nihon-Nukite

Yonhon-Nukite  

Blocks

Seiken-Juji-Uke


Kata

Pinan Sono San

Stances

Moroashi  Dachi

Kicks

Chudan-Mawashi-Geri

Ushiro-Mawashi-Geri

Yellow Belt w/ Green Stripe

Punches

Shotei-Jodan-Uchi

Shotei-Chudan-Uchi

Shotei-Gedan-Uchi

Hiji-Jodan-Ate

Blocks

Shotei-Jodan-Uke

Shotei-Chudan-Uke

Shotei-Gedan-Uke


4th Kyu

3rd Kyu

2nd Kyu


Kata

Sanchin-No-Kata

w/ Ibuki

Stances

Heisoku Dachi

Heiko Dachi

Kicks

Jodan-Yoko-Geri

Jodan-Ushiro-Geri

Jodan-Mawashi-Geri

Green Belt

Punches

Shuto-Skotsu-Uchi

Shuto-Ganmen-Uchi

Shuto-Hizo-Uchi

Shuto-Jodan-Uchi-Uchi

Blocks

Shuto-Uchi-Uke

Shuto-Soto-Uchi

Shuto-Gedan-Barai

Shuto-Mawashi-Uke


Kata

Pinan Sono Yon

Sanchin w/ Kiai

Stances

Kake Dachi

Kicks

Mae-Kakato-Geri

(Jodan, Chudan, Gedan)

Ago-Geri

Green Belt w/ Brown Stripe

Punches

Hiji-Chudan-Ate

Hiji-Age-Uchi

Hiji-Ushiro-Uchi

Hiji-Oroshi-Uchi

Blocks

Shuto-Juji-Uke

(Jodan & Gedan)


Kata

Pinan-Sono-Go

Gekisai-Dai

Kicks

Tobi-Jodan-Geri

Tobi-Mae-Geri

Blocks

Koken-Uke-Jodan

Koken-Uke-Chudan

Koken-Uke-Gedan

Brown Belt

Punches

Hiraken-Tsuki

Hiraken-Oroshi-

Uchi

Hiraken-Mawashi-Uchi

Haisho-Jodan

Haisho-Chudan

Age-Jodan-Tsuki


1st Kyu
Kata

Yantsu

Tsuki-No-Kata

Kicks

Jodan-Uchi-Haisoku-Geri

Oroshi-Kakato-Geri

(Uchi & Soto)

Tobi-Yoko-Geri

Brown Belt w/ Black Stripe

Strikes

Ryutoken Tsuki

Nakayubi-Ippon-Ken

Oyayubi-Ippon-Ken

Blocks

Kake-Uke

Haito-Uchi-Uke


1st Dan


2nd Dan


Kata

Tensho, Saiha, Taikyokus in Ura

Kicks

Kake-Geri-Kakato

Kake-Geri-Chusoku

Ushiro-Mawashi-

Geri (all levels)

Shodan

Strikes

Morote-Haito-Uchi

(Jodan & Chudan)

Blocks

Morote-Kake-Uke

Osae-UkeKata

Kanku-Dai

Gekisai-Sho

Pinan-Sono-Ichi

(in ura)

Kicks

Tobi-Ushiro-Geri

Age-Kakato-Ushiro-Geri

Nidan

Strikes

Toho Uchi

Blocks

Hiji Uke

Shotei-Morote-Uke

Shuto-Morote-Uke